The Disturbing Fact about Pokémon spawn points in Pokemon GO